วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เน้นระเบียบวินัยปูพื้นฐานความสำเร็จในอนาคต เพราะเราเชื่อว่า “อัจฉริยะ สร้างได้”

"เก่ง ดี มีความสุข"